A MÖT 2015/2. sz. HATÁROZATA – ÁLLÁSFOGLALÁS az újságírói szabadság és felelősség témakörében

MÉDIA ÖNSZABÁLYZÓ TESTÜLET
2015/2. sz. HATÁROZAT

 

A MÉDIA ÖNSZABÁLYZÓ TESTÜLET átérezve felelősségét a hazai,valamint a világ más tájain működő magyar újságírás etikai normáinak alakításában – az alábbi állásfoglalást teszi közzé:

ÁLLÁSFOGLALÁS
az újságírói szabadság és felelősség témakörében

A MÉDIA ÖNSZABÁLYZÓ TESTÜLET általános érvényű szabályként,azt az álláspontot alakította ki, hogy

 • Minden újságírónak joga van a sajtó műfaji, szakmai szabályai és a törvények szabta kereteken belül szabadon kifejeznie véleményét
 • Minden újságíró felelősséggel tartozik sajtó-alkotásainak létrehozása során az emberi-, az alkotmányos-, az állampolgári- és a személyiségi jogok tiszteletben tartásáért
 • Az újságíró társadalom közös felelőssége a lelkiismereti és szólásszabadság védelme.
 • A médiatartalom-előállítók, újságírók és a társadalom közös felelőssége a lelkiismereti és szólásszabadság védelme.

INDOKOLÁS

Magyarországon is kiújult a vita a sajtószabadság határairól, a Charlie Hebdo francia lap szerkesztősége elleni támadás után. A vita egy részében az áldozatokat ítélik el, mások a muszlim mentalitást okolják a tragédiáért, a demokráciát és a sajtószabadságot féltik a következményektől. A vélemények a világban megosztottak.

A MÉDIA ÖNSZABÁLYZÓ TESTÜLET jelen állásfoglalása kialakításakor az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 19.cikkelyében, valamint az Újságíró-szervezetek Közös Etikai Alapelveiben foglalt etikai elvekből indult ki.

A MÉDIA ÖNSZABÁLYZÓ TESTÜLET hangsúlyozni kívánja, hogy:

 • A sajtó szabadsága, az informálás kötelezettsége, a tájékozódáshoz való jog az állampolgárok alapvető joga, amelyet az Alaptörvény biztosít.
 • A média véleménynyilvánítási szabadságát, az újságírói függetlenséget és pártatlanságot meg kell őrizni, erősíteni kell a sajtó tulajdonosaival szemben is, akár állami- közösségi- önkormányzati, akár magántulajdonosokról van szó.
 • Az újságírók kötelesek sajtóalkotásaik létrehozása során a közölni kívánt információk valós tartalmáról meggyőződni, azokat elfogulatlanul, manipulációktól mentesen, a sajtóműfajok szabályai szerint közölni;
 • A személyes meggyőződés nem vegyíthető a hírként közreadott tényekkel;
 • A média vezetőinek és alkotóinak felelőssége körébe tartozik, hogy a tartalomszolgáltatásban mindenkor a társadalomban általánosan elfogadott erkölcsi normák, valamint az újságírószakma szabályai, a sajtó szakmai-, etikai és ízlésbeli normáinak figyelembevételével jelenítsék meg;
 • Az újságíró-társadalom minden tagjának felelőssége és kötelessége, hogy mind a magánéletében, mind a közösségi megnyilvánulásai-, illetve a sajtóalkotások létrehozása során az emberi-, alkotmányos-, állampolgári és személyiségi és közösségi jogokat tartsa tiszteletben.
 • A sajtótermékek mérlegelése, megítélése során rendkívül indokolt figyelembe venni a vizsgált média normáit és a megjelenés kulturális környezetét.

 

A MÉDIA ÖNSZABÁLYZÓ TESTÜLET hangsúlyozza, hogy állásfoglalása kialakítása során nem törekedett új etikai-, szakmai szabályzásra, vagy a meglévő szabályok szigorítására, azonban fel kívánja hívni a figyelmet a következő szabályok betartásának fontosságára:

 • Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (különösen annak a 19.cikkelye.)
 • A MÚOSZ Etikai Kódexe (különösen annak 2.1.1.valamint 4.4. pontja)
 • Újságíró-szervezetek Közös Etikai Alapelvei (Különösen annak 4. § a, b, c pontja)

A MÉDIA ÖNSZABÁLYZÓ TESTÜLET arra kéri a hazai, valamint a világmás tájain működő magyar nyelvű sajtó minden munkatársát,hogy az állásfoglalás szövegét fogadja el, tartsa, illetve tartassa be az itt leírtakat.

A jelen ajánlást elfogadta a Média Önszabályzó Testület minden tagja.

Budapest, 2015. február 19.

MÉDIA ÖNSZABÁLYZÓ TESTÜLET