Jogi, etikai információk

Minden jog fenntartva. A lapon található összes írás és illusztráció szerzői jogvédelem alatt áll, azok másodközlésével, a lap másolásával kapcsolatos minden jogot fenntartunk. A lapból értesüléseket átvenni csak a CCO Magazinra való hivatkozással lehet. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a felelősséget a hirdető viseli.

A CCO Magazin szerkesztősége kinyilvánítja, hogy a lap szerkesztése során betartja, magára nézve kötelező érvényűnek tartja a Magyar Újságírók Országos Szövetsége által elfogadott Etikai Kódex , illetve az Újságíró-szervezetek Közös Etikai Alapelveit, a Média Önszabályzó Testület irányelveit, valamint a Főszerkesztők Fóruma Etikai Kódexének előírásait.
Kiadónk kinyilvánítja, hogy a sajtóetikai jellegű panaszok tekintetében a MÚOSZ, a Média Önszabályzó Testület, és a Főszerkesztők Fóruma etikai testületeinek döntéseit veszi figyelembe. Bármilyen sajtó etikai panasz benyújtható a MÚOSZ Etikai Bizottságához, valamint a korrektor.hu panaszoldalon.

 
Jogi nyilatkozat
A PersonaR Kommunikációs Tanácsadó Kft. (a továbbiakban a „Tulajdonos/üzemeltető”) és az általa üzemeltetett www.cco.hu honlap (a továbbiakban a „Honlap”) jogi közleménye.
A Tulajdonos/üzemeltető a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért, valamint a Honlapon elhelyezett hirdetésekért felelősséget nem vállal. A Honlap tartalma és annak formai megjelenési elemei a szerző jogi törvény védelme alatt áll. A tartalom felhasználása a forrás megjelölésével, továbbközlése a Tulajdonos/üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével történhet.
A Honlap megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például a Honlap oldalainak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, a Honlapon feltüntetett, felhasznált és a Honlappal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag Tulajdonos/üzemeltetőt illeti.
A Honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. A Tulajdonos/üzemeltető nem garantálja, hogy a Honlapon található funkciók zavartalanul működnek és hibamentesek, hogy az észlelt hibák kijavításra kerülnek.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (elektronikus kereskedelmi törvény) rendelkezéseivel összhangban a Tulajdonos/üzemeltető nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
A Tulajdonos/üzemeltető teljes mértékben kizárja a felelősségét a Honlapon található, elérhető és megjelenített (ideértve a felhasználók által küldött vagy elhelyezett) információkért, adatokért, szoftverekért, ábrákért, grafikákért és egyéb tartalmi elemekért, a Honlap használatából eredő vagy azzal összefüggésben keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért. A Tulajdonos/üzemeltető kifejezetten nem vállal felelősséget a felhasználók által az egyes levelező fórumokban és az ehhez hasonló szolgáltatások keretében elhelyezett hozzászólásokért, azok tartalmáért és fenntartja a jogot, hogy azokat ne közölje vagy bármikor előzetes értesítés nélkül eltávolítsa. Ugyanez vonatkozik a felhasználók által a Honlapon elhelyezett vagy e célból elküldött hirdetésekre és egyéb üzenetekre is. A Tulajdonos/üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért ideértve a Honlapon elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért való felelősséget.
Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Tulajdonos/üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Tulajdonos/üzemeltető felelősségét kizárja.
Amennyiben szükséges, az eljáró hatóságoknak a Tulajdonos/üzemeltető minden tőle telhető segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához.
A Honlap felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén a Tulajdonos/üzemeltető haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez és megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.
A jognyilatkozattal összhangban vannak az alábbi, hatályos jogszabályok, így különösen:

  1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról,
  2. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról
  3. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről