A nemek közötti egyenlőség az oktatás terén az Európai Unióban

A hagyományos sztereotípiák jelentik továbbra is a legnagyobb kihívást a nemek közötti egyenlőség számára az oktatás terén. Az Európai Bizottság egy tanulmányt tett közzé, mely azt vizsgálja, hogy miként küzdenek az európai országok a nemek közötti egyenlőség hiánya ellen az oktatás területén. A tanulmány rámutat, hogy továbbra is különbségek mutatkoznak a nemek között a tanulmányok megválasztását és az elért eredményeket illetően egyaránt.

z Európai Bizottság oktatásért felelős biztosa, Androulla VassiliouAz Európai Bizottság oktatásért felelős biztosa, Androulla Vassiliou a következőket nyilatkozta: „Az elmúlt 50 évben nagy mértékben átalakult a nemek és az iskolai végzettség közötti kapcsolat és a nemek szerinti külöbségek ma összetettebb formában jelentkeznek. Az iskolákban túlnyomó többségben nők dolgoznak, az oktatási rendszereket viszont férfiak irányítják.

A legtöbb diplomás a nők közül kerül ki, ezzel szemben az iskolákból kimaradók többsége fiú. Ezekre a tényekre kell alapoznunk a nemek közötti egyenlőség előmozdítását célzó politikáinkat.”

 

A Bizottság tanulmánya az Eurydice hálózat munkájára támaszkodik, mely az oktatási rendszerekre vonatkozóan gyűjt és elemez adatokat. A tanulmány 29 országra terjed ki (Bulgária kivételével valamennyi uniós tagállam, és emellett Izland, Liechtenstein és Norvégia).

Főbb megállapítások:

A nemi szerepek és a sztereotípiák vetik fel a legtöbb aggályt

Néhány kivételtől eltekintve valamennyi európai ország beépíti – vagy tervezi beépíteni – az oktatásba a nemek közötti egyenlőség előmozdítását célzó politikákat. Az elsődleges cél a hagyományos nemi szerepek és szterotípiák felszámolása. A célkitűzések között szerepel még a nők fokozottabb bevonása a döntéshozatali szervekbe, a nemi szerepeken alapuló eltérő iskolázottsági szint megszüntetése, valamint a nemi alapon történő zaklatás elleni küzdelem az iskolákban (ld. a táblázat 1. ábráját). Ritkák az olyan kormányzati kezdeményezések, melyek célja a szülők tájékoztatása a nemek közötti egyenlőség kérdéseiről, illetve fokozottabb bevonásuk a nemek közötti egyenlőség előmozdításába az oktatás terén.

A fiúkhoz képest a lányok általában magasabb szintű végzettséget szereznek és a tanulmányokat lezáró vizsgákon is jobb eredményeket érnek el; a fiúk esetében nagyobb a valószínűsége annak, hogy kimaradnak az iskolából vagy tanévet ismételnek. Nemzetközi felmérésekből kitűnik, hogy az európai oktatási rendszerek közel egyharmadában a fiúk nagyobb valószínűséggel küzdenek olvasási nehézségekkel, mint a lányok, a lányok viszont gyengébben teljesítenek matematikából. Mindazonáltal a társadalmi-gazdasági háttér marad továbbra is a legfontosabb tényező.

Csupán néhány ország kezeli politikai prioritásként a fiúk nem kielégítő iskolai teljesítményét (Belgium flamand közössége, Írország és az Egyesült Királyság). Még mindig kevés azoknak az országoknak a száma, melyek a fiúk olvasási készségeinek, illetve a lányok matematikában és természettudományokban elért eredményeinek javítását célzó külön programokkal rendelkeznek (Ausztria, az Egyesült Királyság (Anglia)).

Az Európai Bizottság a nemek közötti egyenlőségnek az oktatás területén mutatkozó hiányát az uniós országok közötti szakpolitikai együttműködés ösztönzésén, valamint saját támogatási programjain keresztül próbálja orvosolni. A társadalmi kirekesztés és a nemek közötti egyenlőség hiánya elleni küzdelem az EU egyik fő prioritása, amikor az egész életen át tartó tanulás programjának keretében pénzügyi támogatást nyújt multinacionális oktatási projektekhez és partnerségekhez..

A nemek közötti egyenlőséget szem előtt tartó pályaválasztási tanácsadás középpontjában a lányok állnak

A szakképzésben és az általános középfokú oktatásban részt vevő sok fiatal nő és férfi választ a hagyományos nemi szerepeket tükröző pályát. Hatékonyabb pályaválasztási tanácsadásra van szükség e probléma megoldásához, a karrier-tanácsadóknak pedig jobban szem előtt kell tartaniuk a nemek közötti egyenlőséget és következésképpen erőteljesebben kell fellépniük a sztereotípiák ellen.

A nemek közötti egyenlőséget szem előtt tartó pályaválasztási tanácsadás, mely jelenleg csak minden második európai országban működik (ld. a melléklet 2. ábráját), gyakrabban irányul a lányokra, mint a fiúkra, és általában az a célja, hogy a lányokat műszaki és természettudományi pályák választására bátorítsa. Bár léteznek érdekes egyedi kezdeményezések és projektek, hiányoznak a pályaválasztásban a nemi sztereotípiák megszüntetését célzó átfogó nemzeti stratégiák, valamint a fiúkra irányuló kezdeményezések.

A felsőoktatásra vonatkozó politikák középpontjában főleg az áll, hogy növeljék a nők számát a matematikában, a tudományos és műszaki területeken (MST)

Szinte minden országban a nők teszik ki a hallgatók és a diplomások többségét, ők vannak számszerű fölényben az oktatásban, az egészségügyben és szociális ellátásban, a humán területeken és a művészetekben. A férfiak a műszaki tevékenységek, a gyártás és az építőipar területén dominálnak.

Az országok közel kétharmada beépítette a felsőoktatásba a nemek közötti egyenlőség előmozdítását célzó politikákat (lásd a melléklet 3. ábráját). E politikák és projektek szinte mindegyike azonban csak a nőkre összpontosít. Másfelől az akadémiai ranglétra magasabb fokain kevés a női tanerő a felsőoktatási intézményekben. Ennek ellenére az országoknak csak az egyharmada vezetett be konkrét politikákat e probléma megoldására, azaz a vertikális szegregáció megszüntetésére.

Belgium flamand közösségében, Németországban, Hollandiában, Ausztriában, Svédországban, az Egyesült Királyságban és Norvégiában vannak érvényben olyan politikák, melyek mindkét említett kérdésre irányulnak.

Az Eurydice hálózat (www.Eurydice.org) tájékoztatást nyújt az európai oktatási rendszerekről és politikákról, illetve elemzi azokat. Az Eurydice 35 nemzeti irodából áll, melyek az EU egész életen át tartó tanulás programjában részt vevő 31 országban működnek (EU-tagállamok, EGT-országok és Törökország); a hálózatot az EU brüsszeli Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége koordinálja és irányítja, mely a hálózat publikációit állítja össze és adatbázisait kezeli.

Forrás: Europa.eu

CCO Magazin info