Az év public relations szakdolgozata 2010

A Magyar Public Relations Szövetség idén is meghirdeti „Az év pr-szakdolgozata” című pályázatát. A szövetség ezúttal is azon hazai és határon túli kommunikáció szakos vagy public relations szakirányos végzős hallgatók jelentkezését várja, akik 2010-ben magyar nyelven írták meg szakdolgozatukat és témaként kifejezetten és hangsúlyosan a public relations valamely szakterületét (CSR, hírnév-menedzsment, kockázatkezelés, válságkezelés, kríziskommunikáció, issue management stb.) dolgozták fel.

Az év pr-szakdolgozata pályázat

A kommunikáció vagy pr-szakos nappali, levelezős és a szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók számára bemutatkozási lehetőség biztosítása a szakmában (ezáltal elhelyezkedési lehetőségeik javítása is), illetve az új vagy jelentős kutatási-elemzési tevékenységek, színvonalas publikációk közreadása. Szeretnénk, ha a pályázat jótékonyan ösztönözné a diplomamunkák szakmai minőségének javulását.

A pályázatra kétféleképpen is lehet nevezni:

1.vagy a pályázatot író hallgató nevezi be saját munkáját,
2.vagy a dolgozat készülését figyelemmel kísérő belső konzulens, vagy opponens tanár kezdeményezi annak nevezését.
A jelentkezési lap mindkét esetben más tartalmú, nevezéskor kérjük, figyeljenek erre!

A pályamunkákat, a benevezett szakdolgozatokat az MPRSZ által felkért bíráló bizottság, a szakterület elismert szakembereiből álló zsűri fogja elbírálni. A legjobbnak ítélt dolgozatokat a szövetség a honlapján megjelenteti, illetve oklevéllel jutalmazza, és szerzőik számára a Szövetségben egy éves időtartamra díjmentesen teljes jogú tagságot biztosít.

A legkiválóbb szakdolgozat elnyeri a MPRSZ „Az Év PR-szakdolgozata 2010.” elismerő címet.

Természetesen a „bizalmas” minősítésű szakdolgozatok készítői is pályázhatnak! A pályázónak ebben az esetben csatolnia kell egy nyilatkozatot a titkosítást kérő fél részéről, hogy a bíráló bizottság elolvashatja a szakdolgozatát. Az MPRSZ lehetőséget biztosít a titkosítást kérő fél (gazdálkodó szervezet) számára, hogy részt vegyen az elbíráláson.

Formai követelményeknek elfogadjuk az adott oktatási intézmény szakdolgozati kiírásának követelményrendszerét.

A pályázat benyújtásának módja:

Egy példányban, elektronikus formában (CD vagy DVD lemezen, PDF formátumban). A szakdolgozat mellett a pályázónak írásban közölnie kell a következő adatokat: a szakdolgozat címe, a pályázó neve, egyeteme, szakja, témavezetője és annak tanszéke. A hallgatói jelentkezési lapot az azon szereplő nyilatkozatokkal együtt, papír alapon, aláírva és két tanú aláírásával szintén ellátva kell a a pályázati anyaghoz becsatolni.

Pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 30.
Helye: MPRSZ Titkárság (1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/a.)

Eredményhirdetés: 2010. december közepe

A pályázattal kapcsolatos rövid tájékoztató az MPRSZ weboldalán található. Az érdeklődőknek esetleges további kérdéseik esetén információt nyújt a pályázati projekt vezetője: Morva Gábor

Tájékoztatás „Az év pr-szakdolgozata 2010” c. pályázati kiírásához

A Magyar Public Relations Szövetség 2010-ben is meghirdeti „Az év pr-szakdolgozata” című pályázatát, amelynek első fordulója tavaly sikeresen lezajlott. Akkor összesen 25 dolgozat mérette meg magát, s kerültek ki közülük a leginkább elismerésre érettek. 

Az elmúlt év során szerzett tapasztalataink arra ösztönzi a Szövetséget, hogy az idei pályázati kiírás- és értékelés rendszerét a korábbihoz képest szakmailag még egyértelműbbé és következetesebbé formálja. A változtatás egyik legfontosabb célja, hogy a minőségi, az elvárható hazai (és nemzetközi) szakmai színvonalat magasan teljesítő szakdolgozatok íróit még hatékonyabban meg tudjuk szólítani. Pályázati felhívásunkat ezért idéntől a PR-képzést nyújtó felsőfokú oktatási intézmények és szakok vezetőihez közvetlenül is eljuttatjuk, akik – természetesen az érintett hallgató írásos beleegyezése mellett – látva, ismerve a dolgozatban lévő kiemelkedő teljesítményt, a nevezési folyamatot maguk is elindíthatják. 

További változást jelent a témaválasztásra vonatkozó kritériumrendszer szigorítása is. Tavaly a pályázatok értékelése során sok olyan dolgozattal találkoztunk, amelyek már témaválasztásuk okán is abszolút esélytelenül indultak a PR-szakmai díjért. Ezek rendre olyan munkák voltak, amelyek nem PR, hanem alapvetően marketing, vagy egyéb társszakmai fókusszal készültek. Idéntől „Az Év PR-szakdolgozata” c. pályázatra 2010-ben csak olyan dolgozatok nevezhetők, amelyek a releváns hazai és nemzetközi szakirodalomban szereplő valamely konkrét PR-területtel kapcsolatos elméleti és/vagy gyakorlati ismereteket helyezik a fókuszba, s dolgozzák fel azt valamilyen szabadon választott formában és aspektussal.

A nevezési feltételek terén további változást jelent, hogy a dolgozat benyújtásakor ahhoz valamennyi konzulensi és opponensi bírálatot, valamint egy magyar és angol nyelven egyaránt megírt, egyenként max. két oldalas szinopszist is csatolni kell. Ezek hiánya – formai hiba okán – a dolgozat pályázatból történő automatikus kizárását eredményezi.

A pályázatok értékelésében változást jelent, hogy a szakdolgozatokat idén már az IPRA és a CERP bírálati rendszerével összhangban két, egymástól független szinten működő zsűri bírálja majd el. A zsűriben idén is a hazai PR-szakmában ismert és elismert elméleti- és gyakorlati szakemberek, valamint oktatók kapnak helyet. Valamennyi pályázati munka először egy előzetes értékelésen esik át, majd a zsűri az adott pontszámok alapján a döntőbe már csak a legjobbnak ítélt dolgozatokat jelöli tovább. A döntőbe jutott pályamunkákat egy, az előzőtől független zsűri értékeli, majd a végső helyezési sorrend a tagok által adott pontszámokat figyelembe véve, a szakmai szempontokat közösen mérlegelve, konszenzus alapon alakul ki.

Míg az előzsűri tagjait a Magyar Public Relations Szövetség egy meghatározott szakmai kritériumrendszert megfogalmazva, nyílt felhívás útján toborozza, a döntőben közreműködő főzsűri tagjait közvetlenül az MPRSZ Elnöksége jelöli ki és kéri fel a feladatra.

Magyar Public Relations Szövetség