Magyar Tartalomipari Szövetség ETIKAI KÓDEX

(3. sz. tervezet – Készült: Budapest, 2001. január) 

 
I. fejezet: Bevezetés

A MATISZ Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) célja meghatározni és betartani az etikus szövetségi magatartás normáit. Az informatikai piacon szereplõ adatbázisforgalmazók számára olyan információkat igyekszik nyújtani, hogy mind a Szövetség titkársága (a titkársági munka keretei között) mind pedig a Szövetség tagjai ezen információkat felhasználva, szakmai tevékenységük során kellõ hozzáértéssel, lelkiismeretesen járjanak el.

Mindezek figyelembevételével minden tag arra törekszik, hogy:

    1.   hozzájáruljon a szükséges erkölcsi és kulturális feltételek megteremtéséhez, melyek biztosítják a szellemi képességek kiterjesztését és azon jogok csorbítatlan érvényesülését, melyeket az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata rögzít valamennyi ember számára.2.  az alapvetõ információk áramlására kommunikációs formákat és csatornákat teremtsen, és így a társadalom minden egyes tagja úgy érezze, hogy õt jól tájékoztatják. Tudatosan ráébressze az embereket saját személyes részvételükre és felelõsségükre, és a többi taggal való szolidaritásuk szükségességére.
    3.    bátorítsa az igazi értelemben vett párbeszéd morális, pszichológiai és intellektuális feltételeit, és elismerje a résztvevõ felek jogát arra, hogy eredményeiket bemutassák és nézeteiket kifejtsék.
    Kötelezi magát arra, hogy
    4.  minden körülmények között oly módon viselkedik, hogy kiérdemelje és biztosítsa azok bizalmát, akikkel kapcsolatba került.
    5.  minden körülmények között oly módon cselekszik, hogy számításba veszi mind az érintett felek, mind a szervezet – amelyet szolgál – mind pedig a szakmai közvélemény érdekeit.
    6.  kötelességét sérthetetlen felelõséggel végzi, kerülve az olyan fogalmazást, mely kétértelmûséghez, vagy félreértéshez vezethet, megõrzi lojalitását ügyfele vagy alkalmazói iránt, legyenek azok múltbeliek vagy jelenlegiek.
    Tartózkodik attól, hogy
    7.   alárendelje az igazságot más követelményeknek.
    8.   olyan információt terjesszen, mely nem megalapozott és nem bizonyítható tényeken alapul.
    9.   részt vegyen bármiféle vállalkozásban, amely nem etikus, becstelen vagy alkalmas arra, hogy csökkentse az emberi méltóságot és sérthetetlenséget.
    10. olyan “manipuláló” módszert vagy technikát alkalmazzon, melynek célja egy olyan tudatalatti motiváció létrehozása, amit az érintett nem tud saját szabad akaratából befolyásolni, és így ezek után nem tehetõ felelõssé az ezek következtében tett lépéseiért.

II. fejezet: Az etikai szabályzat, alapok – hatálya

1.  Az informatikai piacot és ezen keresztül a Szövetséget, tagjainak tevékenységén keresztül ítélik meg. Az etikai szabályzat célja tehát, hogy a Magyar Adatbázisforgalmazók Szövetsége tagjainak munkáját, az üzleti élet normáinak megtartására ösztönözze.

2.  Az etikai szabályzat megtartására minden szövetségi tagnak kötelezettséget kell vállalnia. Az esetleges etikai kihágások megítélése és azok vonzatainak meghatározása az etikai bizottság feladata.

3.  Az etikai kihágások kivizsgálása és az Etikai Bizottság elé terjesztése az etikai normák ellenõrzésével megbízott munkatárs feladata. A munkatárs kinevezése és a kinevezéssel kapcsolatos szerzõdés megkötése az elnökség hatásköre.

4.  Az Etikai Kódex elõírásainak megvalósulását a Szövetség Etikai Bizottsága felügyeli. Éves tervének megfelelõen témavizsgálatokat végez, kivizsgálja a konkrét ügyeket, ajánlásokat tesz a tulajdonosok, az igazgatók, a képviseletek vezetõi részére. Kezdeményezi az Alapszabály és az Etikai Kódex ellen súlyosan vétõk kizárását, illetve a velük szembeni rendõri, ügyészi, bírói vizsgálatok lefolytatását.

5.  Az Etikai Kódex elõírásai szerves összhangban vannak a Versenytörvény jogi szabályozásaival és az Országos Gazdasági Érdekképviseleti Szervezetek Koordinációs Fóruma ajánlásával.

6.  A MATISZ Etikai kódexének hatálya kiterjed a Szövetség tisztségviselõire, tagjaira és titkárságára az alábbiak szerint:

    A MATISZ titkárságára és teljes belsõ, külsõ kapcsolatrendszerére
    A MATISZ titkársága és a MATISZ tagjainak viszonyára
    A MATISZ titkársága és elnöksége közti viszonyra
    A MATISZ titkársága és elnöksége, illetve a MATISZ tagjainak egymásközti viszonyára
    A MATISZ tagjainak egymás közti viszonyára, valamint
    A MATISZ tagjainak külsõ üzletfeleikkel kapcsolatos viszonyára

7.  Az etikai szabályzatot a Szövetség készíti el és adja ki. Az etikai szabályzat módosítására vagy bõvítésére csak a Szövetség jogosult.

III. fejezet: Általános rendelkezések

1.  A Szövetség tagjaként gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéb társaság, továbbá természetes személy: menedzser, üzletkötő, ügynök stb., belföldi és külföldi gazdasági tevékenységet a jelen normák figyelembevételével köteles folytatni. Az e tevékenységből eredő viták rendezésének elõsegítése során a Szövetség Etikai Bizottsága a jelen Etikai Kódex elõírásait alkalmazza.

2. A Szövetség tagja csak olyan gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb társaság, illetve természetes személy (menedzser, üzletkötő, ügynök) lehet, aki a vonatkozó törvények elõírásainak megfelelő legális tevékenységet folytat és távol tartja magát a Szövetség tagjainak közvetlen üzleti érdekeit sértõ tevékenységtől.

3.  A Szövetség tagja gazdasági tevékenységét a hatályos jogszabályoknak megfelelõen köteles megszervezni és mûködtetni.

4.    A Szövetség tagja köteles:

    tevékenysége során lelkiismeretesen és szakszerûen eljárni
    vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíteni
    jószándékú üzleti magatartást tanúsítani
    gazdasági és egyéb tevékenységét a kölcsönös együttműködés szellemében folytatni
    üzleti partnereivel és a MATISZ-kal fölmerülő esetleges jogvitáit lehetőség szerint békés egyeztetés útján – szükség esetén a MATISZ Etikai Bizottságának közbenjárásával – peres eljáráson kívül megoldani
    mások szellemi és egyéb emberi jogait tiszteletben tartani és biztosítani annak feltételeit, hogy az egyes vállalkozásokon belül mások szoftverekhez fûződő és egyéb szerzői jogai vagy más szellemi jogosultságai ne szenvedjenek sérelmet
    az üzleti szokásokat, szokványokat,
    az üzleti erkölcs és tisztesség követelményeit megtartani

A Szövetség tagjai gazdasági tevékenységük során a tisztességes nyereségre törekvés jegyében, jóhiszemûen és gondosan kötelesek eljárni. Nem vállalhatnak olyan kötelezettséget, amely már a vállalkozás időpontjában elõre láthatóan sem teljesíthetők. Működésükért akként is felelősek, hogy csak jó minőségű, megbízható és biztonságos terméket, szolgáltatást kínálhatnak, tevékenységük során csak jogtiszta hardvert, szoftvert és szellemi tulajdont alkalmazhatnak, illetve forgalmazhatnak.

6. Különös gondot kell fordítaniuk arra, hogy a tulajdonosi és befektetői érdekek érvényre jussanak, ne következhessen be a különböző érdekeltségű tulajdonosi és befektetõi csoportok egymás elleni kijátszása.

7.  A Szövetség és a Szövetség tagja gondoskodjanak ar
ról, hogy könyvvezetésük naprakész, mérlegük és eredmény kimutatásuk határidőre kész és valós, egy évnél régebben lejárt, kiegyenlítetlen tartozásuk (adó, vám, TB-járulék, illeték, kamarai tagdíj, szövetségi tagdíj stb.) ne legyen.

8.  Biztosítani kell, hogy az alkalmazottakkal való kapcsolat az emberi méltóság és a személyiségi jogok maradéktalan tiszteletben tartásán alapuljon. Tilos bármiféle diszkrimináció a foglalkoztatásban; vonatkozik ez különösen a faji, nemi, vallási, nemzetiségi, életkori, vagy a munkakörrel össze nem függõ egészségügyi megkülönböztetésre.

9. A MATISZ titkársága köteles gondoskodni arról, hogy munkavállalói megfelelõ képzettséggel rendelkezzenek.

Tájékoztatási kötelezettség:

11.   Az üzleti partnerek számára fontos információk nem hallgathatók el és üzleti titkok illetéktelen számára nem szolgáltathatók ki. Hamis értesülések terjesztése nem megengedett.

IV. fejezet: Speciális rendelkezések

Az Etikai Bizottság eljárást kezdeményez a Szövetség tagjaival szemben, ha azok az alább felsorolt, az üzleti etika és tisztesség fogalomkörébe ütközõ cselekményt követnek el.

1.    Hírnévrontás

Tilos az egyes tagok, illetve más szervezetek jó hírnevét, hitelképességét vagy üzleti megbízhatóságát valótlan tény állításával, vagy valós tények hamis színben való feltüntetésével, vagy bármilyen egyéb módon sérteni, illetve veszélyeztetni.

A más hírnevének vagy hitelképessége sérelmének, illetve veszélyeztetésének minõsül:

a)   különösen a menedzserrel, gazdálkodó szervezettel kapcsolatos becsmérlõ, lekicsinylõ, azt bármilyen más módon befeketítõ megjegyzés, sugalmazás vagy tájékoztatás. Ez megnyilvánulhat az illetõ személyre, gazdasági tevékenységének körülményeire, az általa fejlesztett, gyártott vagy forgalmazott termékre, vagy a nyújtott szolgáltatásra vonatkozó valótlan állítás formában.

b)   a tag vagy általa vezetett (képviselt) vállalkozás, vagy valamely üzlete, egysége, fiókja megszûntét, vagy más vállalkozással való egyesülését alaptalanul híresztelõ állítás.

c)  A más vállalkozó termékének a rendeltetési célra való alkalmatlanságra vagy az egészségre veszélyes voltára utaló állítás, különösen akkor, ha az a saját termék, szolgáltatás kelendõségének fokozását szolgálja.

2.    Utánzás (másolás)

a)  Tilos a versenytárs által fejlesztett, gyártott, forgalmazott jellegzetes tulajdonságokkal rendelkezõ termék, szolgáltatás, szellemi tulajdon utánzása (másolása), mûszaki dokumentáció engedély nélküli felhasználása, prospektus vagy a prototípus megtekintése alapján a termék elõállítása.

b)  Tilos a jellegzetes külsõ jegyek csomagolás, megjelölés, a védjegyként be nem jegyzett, de sajátos megkülönböztetésre alkalmas árujelzõ utánzása.

c)  Tilos a más vállalkozó egyedi megkülönbözetésre alkalmas széles körben használt és ismertté vált, a cégjegyzékbe be nem jegyzett telephely, fióktelep elnevezésének, üzletjelzõjének vagy összetévesztésre alkalmas hasonló névnek a használata (névbitorlás).

3.    Üzleti titoksértés

Tilos az üzleti titkot képezõ információkat, anyagokat az üzleti erkölcsbe és tisztességbe ütközõ módon megszerezni, felhasználni vagy a véletlenül megismert üzleti titkot a titok birtokosának hozzájárulása nélkül jogosulatlanul mással közölni.

Az üzleti titok megsértésének minõsül:

a)   Különösen az, ha a vállalkozó a versenytárs üzletfelei névsorát tisztességtelen módon megszerezve azt saját üzletköre bõvítésére használja fel vagy ha a menedzser, az üzletkötõ vagy ügynök a versenytárshoz érkezõ megrendeléseket tisztességtelenül megszerzi.

b)  Ha a titok megszerzésére üzleti tárgyalások, ajánlattételek során vagy kipróbálás révén került sor anélkül, hogy a felek utóbb szerzõdést kötöttek volna.

4.    Munkaerő csábítás

A tagnak munkáltatóként kötelessége a tulajdonosok gazdasági érdekeinek maradéktalan képviselete, de ezt nem teheti tisztességtelen eszközökkel. A munkahely-változtatás sugalmazása, az arra való rábírás, akkor minõsül tisztességtelennek, ha a munkahely változtatás tényéhez valamely, az üzleti erkölcsbe és tisztességbe ütközõ körülmény járul. Ilyen körülmény különösen az, ha a munkavállalót munkaszerzõdése megszegésére bírják rá, ha a munkavállaló átcsábítását üzleti titok megszerzése motiválja.

5.    Reklámszédelgés, a fogyasztók megtévesztése

Tilos a fogyasztókat, a megrendelőket a termék vagy szolgáltatás kelendőségének fokozása érdekében bármilyen módon megtéveszteni, ideértve a megtévesztésre alkalmas hiányos tájékoztatást, a megtévesztõ (pl. eredetre utaló) árujelzőt, a pártatlan szervezet vizsgálata nélkül a “legjobb” jelző alkalmazását, a versenytárs termékének sajátként való feltüntetését, a versenytárssal vagy termékével való hírnévrontó összehasonlítást. (A reklámszédelgés és a fogyasztók tévesztésének megítélése során figyelembe kell venni a Magyar Reklámszövetség Reklámetikai Kódexének elõírásait.)

6.    Bojkott

Tilos az olyan tisztességtelen, felhívás, amely harmadik személlyel fennálló gazdasági kapcsolatok felbontását vagy létrejöttük megakadályozását célozza. Ilyen tevékenységnek minõsül a saját termék felajánlása annak közlésével, hogy a címzett versenytárssal már fennálló gazdasági kapcsolata (szerződése) hogyan szüntethető meg.

7.    Versenytárgyalás meghamisítása

Tilos a versenytárgyalás tisztaságát bármilyen módon sérteni, vagy annak eredményét a verseny meghamisítása, torzítása révén befolyásolni. Ilyen tevékenység különösen a versenytársak egymás közti, valamint a kiíróval való összejátszása, a felhívás késedelmes közzététele, egyes ajánlattevők részletesebb tájékoztatása, a felhívásbeli munkálatok elvégzésének más munkák elvégzésétõl való függõvé tétele, az elkésett ajánlatok figyelembe vétele, a kiíró egyes részlegeinek pályázóként való figyelembe vétele, nem a nyertessel való szerződéskötés, a kiírástól eltérő tartalmú szerződés megkötése vagy a már megkötött szerződés utólagos módosítása.

8.    A gazdasági elõnyökkel való visszaélés

A gazdasági erőfölény fogalmi körébe tartozó vállalkozó, mint MATISZ tag, tagtársait illetõen az erõfölényével semmilyen formában nem élhet vissza.

V. fejezet: Az Etikai Bizottság működése

Az Etikai Bizottság elnökét és 4 tagját az elnökség bízza meg. A megbízás alapján a szövetség titkára kéri fel tevékenységének ellátására és a Szövetség közgyűlése erősíti meg megbízásában. A megbízás 1 évre szól és meghosszabbítható. A Bizottság döntéseit egyszerû szótöbbséggel hozza meg. A döntés kihirdetésére és a közgyûlés elõ való terjesztésre az elnök jogosult.

Az Etikai Bizottság tevékenységét hosszú távú koncepció és éves tervek alapján végzi. A tagság gazdasági tevékenységét érintõ kérdésekben, illetve az üzleti tisztesség alapnormáit sértõ esetekben megbízás alapján vizsgálatot folytat. A vizsgálatot a Szövetség bármelyik tagja, illetve a tagot érintõ kérdésekben bármely külsõ személy (ha panasza megalapozott) kezdeményezheti. Ha a Bizottság a panaszt megalapozottnak találja, az elkövetőt írásbeli figyelmeztetésben, kizárás elõtti végső figyelmeztetésben vagy kizárásban részesíti. A határozat ellen a közgyűléshez lehet halasztó hatályú fellebbezést beny
újtani. Súlyos esetben a Bizottság kezdeményezi a Szövetség jogi képviselõjénél az inkorrekt munkatárssal szembeni eljárást. (Lásd még II/4.)

Az Etikai Bizottság beszámoltatása a közgyûlés jogkörébe tartozik.

VI. fejezet: Vegyes és záró rendelkezések

1.  A piaci magatartások elbírálása a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1990. évi LXXXVI. törvény (versenytörvény) irányadó.

2.  Az Etikai Kódex a Szövetség tagjai által önkéntes alávetés alapján elfogadott szabályzat, amely nem helyettesíti a versenytörvényt.

3.   A Versenytörvény és az Etikai Kódex, mint a szabályozás két elkülönült szintje, egymással párhuzamosan alkalmazható.

Budapest, 2001.  január