MÖT 2015/4. sz. HATÁROZATA – ÁLLÁSFOGLALÁS a kommentek és a sajtóalkotásokhoz fűzött vélemények, megjegyzések médiában történő megjelenése témakörében

 

MÉDIA ÖNSZABÁLYZÓ TESTÜLET

2015/4. sz. HATÁROZAT

A MÉDIA ÖNSZABÁLYZÓ TESTÜLET átérezve felelősségét a hazai, valamint a világ más tájain működő magyar újságírás etikai normáinak alakításában – az alábbi állásfoglalást teszi közzé:

ÁLLÁSFOGLALÁS

a kommentek és a sajtóalkotásokhoz fűzött vélemények, megjegyzések médiában történő megjelenése témakörében

 

A MÉDIA ÖNSZABÁLYZÓ TESTÜLET általános érvényű szabályként, azt az álláspontot alakította ki, hogy

 1. A kommentek és a sajtóalkotásokhoz fűzött vélemények, megjegyzések nem tartoznak szigorúan véve a sajtóetikai szabályozása alá. Tekintettel arra, hogy a kommentek, vélemények a médiában jelennek meg, ezért a MÖT szükségesnek tartja a megjelenésekkel kapcsolatosan etikai követelményeket megfogalmazni.
 2. A kommentek és a sajtóalkotásokhoz fűzött vélemények, megjegyzések szakmai, etikai megítélése hasonlatos kell hogy legyen a sajtólevelezés műfajába tartozó médiamegjelenésekkel, tekintettel arra, hogy ezek a kommentek és vélemények a korszerű online médiában hasonló funkciót látnak el, mint korábban az olvasói levelek. Az etikai szabályzás különösen fontos a social media megjelenése, elterjedése és népszerűvé válása következtében.
 3. Mivel a kommentek és a sajtóalkotásokhoz fűzött vélemények, megjegyzések a média szerves részeként jelennek meg, ezért a média felelős vezetőinek kötelessége, hogy őrködjenek az általuk felügyelt médiában a posztok, kommentek megjelenésére. Felelősségük kiterjed azok tartalmára is. Ily módon a megjelenő posztok, kommentek nem sérthetik a közerkölcsöt és az emberi méltóságot, nem kelthetnek megbotránkozást, nem uszíthatnak gyűlöletre.

INDOKOLÁS

A MÉDIA ÖNSZABÁLYZÓ TESTÜLET véleménye szerint, minden, a sajtóban megjelenő komment, sajtóalkotásokhoz fűzött vélemény, megjegyzés publikálása esetében a média szerkesztőinek gondosan – a sajtó etikai szabályainak figyelembevételével – kell eljárniuk.

A posztok, kommentek, a sajtóalkotásokhoz fűzött vélemények, megjegyzések a legkülönbözőbb témakörökben, valamint stílusban, vagy műfajban jelenhetnek meg a sajtóban. Amelyek a művészi alkotószabadság körébe tartoznak, avagy a tudományos ismeretterjesztéshez kapcsolódnak, ott hangsúlyosan kötelező az etikai-szakmai szabályok szigorú betartása, betartatása. Pl. a rasszista, az idegengyűlöletre felszólító, a náci, a kommunista-múlttal, a történelemmel, a vallással, stb. kapcsolatos megjegyzések, vélemények, kommentek közzététele esetében különös figyelemmel kell a média szerkesztőinek eljárniuk.

A kommentek és a sajtóalkotásokhoz fűzött vélemények, megjegyzések szakmai, etikai megítélése hasonlatos a sajtólevelezés műfajába tartozó médiamegjelenésekkel. Ezért a sajtóorgánumok szerkesztőinek hangsúlyozni célszerű, hogy az olvasói levelek, véleménycikkek, kommentek nem a szerkesztőség, s nem a szerkesztők véleményét tükrözik.

A posztok, kommentek, a sajtóalkotásokhoz fűzött vélemények, megjegyzések a legkülönbözőbb témakörökben, valamint stílusban, vagy műfajban jelenhetnek meg a sajtóban.

A posztok, kommentek, a sajtóalkotásokhoz fűzött vélemények, megjegyzések típusai

 • szövegből, esetleg hivatkozásból (link) álló tartalom (Tartalom alatt a felhasználók által felvitt összes adatot, beleértve a posztokat, bejegyzéseket, kommenteket értjük.)
 • képek (fotóalbumok), videókból álló tartalom
 • események közlése,
 • ajánlatok tétele,
 • kérdések feltétele
 • egyéb, pl. helymegjelölés
 • avagy fentiek kombinációja

A MÉDIA ÖNSZABÁLYZÓ TESTÜLET az alábbi szakmai-etikai szabályok betartását tartja követendőnek a magyar nyelvű média minden szereplője, valamint a jogalkotók, jogalkalmazók és jogfelhasználók számára:

A média etikusan cselekszik, ha

 • a kommenteket és a sajtóalkotásokhoz fűzött véleményeket, megjegyzéseket moderálja, azok közlését regisztrációhoz köti,
 • a kommentek és a sajtóalkotásokhoz fűzött vélemények, megjegyzések, posztok, többnyire un. nickname (írói álnév) alatt jelennek meg a médiában. Azonban akkor etikus a közlés, ha a média moderátorának (a kommenteléshez szükséges regisztráció alapján) ismeretei vannak a nickname használója valódi adatairól.
 • közli, hogy fenntartja a jogot arra, hogy a média érdekeivel, céljaival nem egyező, annak jó hírnevét sértő, avagy az etikai és jogszabályokba ütköző, közerkölcsöt és az emberi méltóságot sértő kommenteket és a sajtóalkotásokhoz fűzött véleményeket, megjegyzéseket, posztokat, bejegyzéseket 24 órán belül eltávolítja, az etikai szabályokat megsértőket kizárja a médián történő megjelenésből.

A posztot, kommentet jegyző etikusan cselekszik, ha

 • gondolatait lazán, a beszélt nyelv szabályai szerint, de mégis szabatosan, a magy
  ar nyelv szabályainak megfelelően fogalmazza meg
 • gondolatai közlése során másokat idéz, de az idézés során az olvasó számára egyértelműen kiderül, hogy mi az eredeti közlés forrása, pontos megtalálható helye,
 • a poszt, komment az alkotmányos véleményszabadság gyakorlásának határain belül maradó tartalmakat és kijelentéseket tartalmaz, nem sérti a közerkölcsöt és az emberi méltóságot.  

 

A sajtóetikába ütköző cselekedetnek minősül, ha a poszt, a komment, a sajtóalkotásokhoz fűzött vélemény, megjegyzés,

 • durva, trágár, közönséges, a gyűlölet keltésére alkalmas kifejezéseket tartalmaz,
 • törvényt sért, avagy törvénysértésre, mások elleni erőszakra, a szabadságjogok megsértésére buzdít, vagy mások vagyona elleni támadásra ösztönöz, ha mások, különösen azok vallási, etnikai, vagy egyéb nézeteit, valamint a közerkölcsöt, vagy az emberi méltóságot sérti,   
 • az önpusztító életmódot kívánatosnak tünteti fel,
 • mások személyiségi, a jó hírnév védelméhez fűződő jogait sérti,
 • ha faji alapon, egészségügyi állapotuk alapján, etnikai vagy nemi hozzátartozásuk alapján diszkriminál,
 • sokkoló, extrém félelemérzetet kiváltó tartalmat, pornográf, szadista jellegű közléseket, képeket, videókat tartalmaz,
 • közlője másnak adja ki magát, ha más személyes adatait használja,
 • tartalma a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető.

 

A MÉDIA ÖNSZABÁLYZÓ TESTÜLET jelen állásfoglalását az alábbi alapelvekre való tekintettel alakította ki:

 1. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 19. cikkelye rendelkezése szerint „Mindenkinek joga van a vélemény és kifejezés szabadságához. Ez a jog magában foglalja annak szabadságát, hogy véleménye miatt senkit se zaklassanak, továbbá hogy bármilyen eszközzel és hatásokra való tekintet nélkül mindenki tájékozódhasson és tájékoztathasson, és eszméket megismerhessen, információkat és eszméket terjeszthessen.”
 2. Magyarország Alaptörvénye szerint  „I. cikk (1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.

    (2) Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait.

    (3) Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.”

         „IX. cikk (1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.      
    (2) Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.”

        3.  A Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint:

          „78. § (1) A személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jó hírnév védelmére is.
          (2) A jó hírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel,

          vagy való tényt hamis színben tüntet fel.”

       4. Az Alkotmánybíróság vonatkozó döntése megállapítja, hogy a “komment, amelyet szerzője valamely bárki számára hozzáférhető internetes oldalon tesz közzé – jellemzően nem saját nevén, hanem választott felhasználónévvel –, nem tekinthető magánközlésnek; a komment valóban magánvélemény (t.i. a szerző saját véleménye, nem „hivatalos” vélemény), de ettől még a nyilvánosságnak szánt közlés.”

A jelen ajánlást elfogadta A MÉDIA ÖNSZABÁLYZÓ TESTÜLET minden tagja.

Budapest 2015. Április 30.

MÉDIA ÖNSZABÁLYZÓ TESTÜLET

Felhasznált szakirodalom: