MÚOSZ AJÁNLÁSA A TCK SZAKKIFEJEZÉSEK ÉRTELMEZÉSÉRE

MÚOSZ AJÁNLÁSA A TÁRSADALMI CÉLÚ INFORMÁCIÓ (TCI), TÁJÉKOZTATÁS (TCT), KOMMUNIKÁCIÓ (TCK), HIRDETÉS (TCH) és REKLÁM (TCR) SZAKKIFEJEZÉSEK ÉRTELMEZÉSÉRE

Az társadalmi kommunikáció során leggyakrabban használatos kifejezések egyértelműsítése érdekében a MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztálya a kifejezéseket szakmai, társadalmi vitára bocsátotta. A vitában részt vettek a hazai kommunikációs szakma társ-szervezetei. A vitát követően a Szakosztály, a vitában elhangzott észrevételeket figyelembe véve az alábbi ajánlást teszi minden magyar újságíró, valamint a magyar nyomtatott és elektronikus média minden szereplője számára.

A MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztályának tagjai, átérezve felelősségüket a hazai kommunikációs szakma fejlődésében, felfigyelve az utóbbi években, a hazai sajtóban megjelent téves értelmezésekre, az alábbi ajánlást teszik a társadalmi célú kommunikáció szakkifejezéseinek egyértelmű használatára:

A Társadalmi Célú Kommunikáció a társadalom alábbi főbb területein jelenik meg:

*      Társadalmi közeg
*      A társadalom problémái, értékei,
*      Szocializáció,
*      Szociális biztonság,
*      Művelődés
*      Egészség
*      Egészséges életmód, megelőzés, sport
*      Egészségvédelem, (dohányzás, alkohol, drog stb.)
*      Család-, nő-, gyermek- és ifjúságvédelem.
*      Társadalombiztosítás, Egészségügy, ellátó rendszerek, mentők,
*      Egészségpénztárak,
*      Nyugdíjbiztosítás
*      Társadalmi biztonság, Élet, vagyon, közbiztonság, Rendőrség, közlekedés, baleset, tűzoltóság
*      Környezet- és természetvédelem,
*      Energia-felhasználás, helyes gazdálkodás, takarékosság
*      Fogyasztóvédelem

TCI  A Társadalmi Célú Információ

Minden olyan társadalmilag hasznos közlés, üzenet, amely a közösség egésze, vagy valamely jelentős részterülete számára fontos lehet.
A társadalmi célú információ minden olyan közlés, üzenet, amely a társadalom tagjait tájékoztatja, valamint a társadalom tagjaival, csoportjaival megérteti a társadalom kitűzött céljait, ezáltal koordinálja a társadalom szereplőinek magatartását.

TCT A Társadalmi Célú Tájékoztatás

A társadalom egésze, vagy valamely részterülete számára a társadalomban megjelenő, a közösséget, vagy annak jelentős részét érintő, – nem üzleti célú – információ.
A társadalmi célú tájékoztatás, a hírértékűvé formált üzenetek kibocsátása és a társadalom befogadói viszontválaszainak kutatása, feldolgozása során a társadalmi célú kommunikáció tudatos szervezése történik, amelynek célja elérni az egyének, a szervezetek és környezetük közötti kölcsönös megértést és létrehozni a kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat, a kétirányú kommunikáció útján.

TCK A Társadalmi Célú Kommunikáció

A társadalom egésze, illetve csoportjai által, a társadalom egésze, vagy valamely részterülete számára a társadalomban megjelenő információk cseréje.
A társadalmi célú kommunikáció, mint tevékenység, tervszerű és tartós erőfeszítés azért, hogy a közösség és annak csoportjai között a vélemény és a viselkedés befolyásolásával kölcsönös megértést, jóakaratot és együttműködést építsen és tartson fenn.
A társadalom tagjaival folytatott kommunikáció feladata, hogy a társadalom egészében, illetve annak csoportjaiban felmerülő döntési alternatívákat vagy várható attitűdváltozásokat előkészítse, elősegítse, előmozdítsa, befolyásolja, a közvélekedést formálja az üzenetet kibocsátó szervezet és a társadalom egésze, vagy része érdekében.


TCH- TCR A Társadalmi Célú Hirdetés, Reklám

A társadalom informálása, befolyásolása, cselekvésre késztetése a reklám, a propaganda eszközrendszerével, módszereivel.
Minden olyan közlés, üzenet, információ eljuttatása a társadalom tagjaihoz, csoportjaihoz, a társadalom érdekében, amely a társadalom tagjait tájékoztatja, a társadalom értékeiről, valamint meggyőzi a társadalomban felmerült problémákról, azok megoldásáról, kitűzött céljairól, illetve a társadalom mozgósítása, cselekvésre késztetése, a reklám, a hirdetés, a propaganda eszközrendszerével, módszereivel.

Kérjük a magyar kommunikációs szakma minden szereplőjét, hogy az ajánlást, a szakkifejezések javasolt értelmezését fogadja el és munkája során így használja fel.

Fenti ajánlást elfogadta és a közvélemény számára elfogadásra, használatra ajánlja MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztálya

Budapest 2004. január 26.