A Public Relations nemzetközi etikai kódexe – Athéni Kódex

E kódexet Athénban fogadták el 1965 májusában, az IPRA Közgyûlésén. Ezt 1968 áprilisában, Teheránban kis mértékben módosították. (Az Athéni Szabályzatot elfogadta a CERP is 1965-ben.)
Ez a Szabályzat minden IPRA-tagot arra kötelez, hogy szigorú morális törvényeknek tegyen eleget.
Minden tag arra törekszik, hogy
1. hozzájáruljon a szükséges erkölcsi és kulturális feltételek megteremtéséhez, melyek biztosítják a szellemi képességek kiterjesztését és azon jogok csorbítatlan érvényesülését, melyeket az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata rögzít valamennyi ember számára.
2. az alapvetõ információk áramlására kommunikációs formákat és csatornákat teremtsen, és így a társadalom minden egyes tagja úgy érezze, hogy õt jól tájékoztatják. Tudatosan ráébressze az embereket saját személyes részvételükre és felelõsségükre, és a többi taggal való szolidaritásuk szükségességére.
3. emlékezetébe vésse: magatartása – a szakmája és a közvélemény közti kapcsolat miatt – még a magánéletben is hatással van a szakma egészének értékelésére.
4. tiszteletben tartsa szakmai kötelességének ellátása során azokat az erkölcsi elveket és szabályokat, melyeket az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata tartalmaz.
5. tiszteletben tartsa az emberi méltóságot, elismerje minden ember jogát önmaga megítélésére.
6. bátorítsa az igazi értelemben vett párbeszéd morális, pszichológiai és intellektuális feltételeit, és elismerje a résztvevõ felek jogát arra, hogy ügyeiket bemutassák és nézeteiket kifejezzék.
Kötelezi magát arra, hogy
7. minden és minden körülmények között oly módon viselkedik, hogy kiérdemelje és biztosítsa azok bizalmát, akikkel kapcsolatba kerül.
8. minden körülmények között oly módon cselekszik, hogy számításba vegye mind az érintett felek, mind a szervezet – amelyet szolgál – és mind az érintett közvélemény érdekeit.
9. kötelességét integritással végzi, kerülve az olyan fogalmazást, mely kétértelmûséghez, vagy félreértéshez vezethet, és hogy megõrzi lojalitását ügyfele vagy alkalmazói iránt, legyenek azok múltbeliek vagy jelenlegiek.
Tartózkodni fog attól, hogy
10. alárendelje az igazságot más követelményeknek.
11. olyan információt terjesszen, mely nem megalapozott és nem bizonyítható tényeken alapul.
12. részt vegyen bármiféle vállalkozásban vagy vállalatban, amely nem etikus, becstelen vagy alkalmas arra, hogy csökkentse az emberi méltóságot és sérthetetlenséget.
13. bármiféle „manipuláló” módszert vagy technikát alkalmazzon, melynek célja egy olyan tudatalatti motiváció létrehozása, amit az érintett nem tud saját szabad akaratából befolyásolni, és így ezek után nem tehetõ felelõssé az ezek következtében tett lépéseiért.