A Public Relations szakmai magatartás európai szabályzata – CERP Lisszaboni Kódex

E kódexet az Európai Public Relations Konföderáció (CERP) fogadta el Lisszabonban, 1978.
április 16-án és 1989. május 13-án módosították.
Az MPRSz közgyűlése változtatás nélkül elfogadta 1991. szeptember 30-án.
I. rész Szakmai minősítési követelmények és normák.
1. bekezdés
Minden szakmabeli tag (adott nemzeti szövetség), melyet megfelelő módon vettek fel, s mint ilyet a (nemzeti) szövetség szabályaival összhangban, e kódex értelmében a szakma részének tekinthető, annak számára ez a kódex kötelező.
II. rész Általános szakmai kötelezettségek.
2. bekezdés
Szakmájának keretében a public relations szakembere vállalkozik arra, hogy tiszteletben tartja az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában kitűzött elveket, és különösen a kifejezés szabadságát és a sajtószabadságot, mely az egyén számára biztosítja az információhoz jutás jogát. Hasonlóképpen vállalja, hogy a közérdekkel összhangban cselekszik, és nem okoz kárt az egyén méltóságában vagy sérthetetlenségében.
3. bekezdés
Szakmai magatartása során a public relations szakembernek becsületességet, intellektuális integritást és hûséget kell mutatnia. Különösképpen vállalkozik arra, hogy nem használ ki semmilyen kommentárt vagy információt, mely tudomása vagy megérzése szerint hamis vagy félrevezető. Ugyanebben a szellemben elõvigyázatosan el kell kerülnie, még véletlenszerûen is az olyan gyakorlatok és módszerek használatát, melyek nem egyeztethetõk össze a jelen szabályzattal.
4. bekezdés
A public relations tevékenységet nyíltan kell folytatni, ezeket könnyen felismerhetõvé kell tenni, egyértelmûen azonosítható kell, hogy legyen eredetük, és ez nem lehet félrevezetõ a harmadik fél számára.
5. bekezdés
Kapcsolatban más szakmákkal és a társadalmi kommunikáció más ágazataival, a public relations gyakorlati szakembere tiszteletben kell, hogy tartsa azokat a szabályokat és gyakorlatokat, melyek jellemzõek ezekre a szakmákra vagy foglalkozásokra, amennyiben ezek összeegyeztethetõk saját szakmája etikájával. A public relations gyakorlati szakemberének tiszteletben kell tartania a szakmai magatartás nemzeti szabályzatát és az országában, érvényben lévõ törvényeket (vagyis azét az országét, ahol a szakmáját gyakorolja), és legyen tartózkodó a személyes publicitásban.
III. rész Speciális szakmai követelmények az ügyfelek vagy alkalmazók felé.
6. bekezdés
A public relations gyakorlati szakembere nem képviselhet ellentmondó vagy konkurens érdekeket anélkül, hogy meg ne szerezné az érintett ügyfelek vagy megbízók kifejezett beleegyezését.
7. bekezdés
Szakmája gyakorlása során a public relations gyakorlati szakembere teljes diszkréciót kell alkalmazzon. Nagyon aprólékosan kell tiszteletben tartania a szakmai titoktartást, és különösen nem szabad lelepleznie semmilyen bizalmas információt, melyet ügyfeleitõl vagy alkalmazóitól (a múltban, a jelenben vagy potenciálisan) szerez, vagy hogy ilyen információt használjon kifejezett felhatalmazás nélkül.
8. bekezdés
A public relations gyakorlati szakembere, aki olyan érdekekkel rendelkezik, amely miatt konfliktusba kerülhet ügyfelével vagy alkalmazójával, ezt a lehetõ legkorábban nyílvánosságra kell hoznia.
9. bekezdés
A public relations gyakorlati szakemberének nem szabad javasolnia ügyfelének vagy alkalmazójának bármilyen vál-lalat vagy szervezet szolgáltatásait, amelyben neki pénzügyi, kereskedelmi vagy egyéb érdeke van, anélkül, hogy elõször nyilvánosságra ne hozná ezt az érdeket.
10. bekezdés
A public relations gyakorlati szakembere nem köt szerzõdést ügyfelével vagy alkalmazójával, melynek keretében számokban mérhetõ eredményt garantálna.
11. bekezdés
A gyakorlati public relations szakember elfogadhat anyagi térítést szolgáltatásaiért, de csak fizetés vagy bér for-májában, és semmiképpen sem fogadhat el fizetést vagy más anyagi juttatást, ha ezt a mérhetõ szakmai eredmények függvényévé teszik.
12. bekezdés
A public relations gyakorlati szakembere egy ügyfélnek vagy megbízónak végzett szolgáltatásaiért semmiféle juttatást nem fogadhat el egy harmadik féltõl (pl. árengedményeket, jutalékokat vagy természetbeni fizetést), kivéve, ha ehhez bír az ügyfél vagy az alkalmazó engedélyével.
13. bekezdés
Ha egy public relations megbízás végrehajtása valószínûleg súlyos szakmai visszaélést igényelne, és olyan viselkedésre utalna, amely nincs összhangban a jelen kódex elveivel, a public relations gyakorlati szakemberének lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy errõl azonnal értesítse ügyfelét vagy alkalmazóját. Tegyen meg minden lehetségest, hogy az utóbbi tiszteletben tartsa a szabályzat követelményeit. Ha az ügyfél, vagy alkalmazója kitart szándéka mellett, a pr szakembernek tiszteletben kell tartania a kódexet, tekintet nélkül arra, hogy ez milyen következményekkel jár rá nézve.
A közvélemény és a média felé
14. bekezdés
A jelen kódex és a korábbi, nevezetesen a 2., 3., 4. és 5. bekezdésben foglaltak arra utalnak, hogy a public relations szakember folyamatosan figyelemmel kíséri az információ jogát, mi több, kötelességének tekinti, hogy információt adjon a szakmai titoktartás keretei között. Ezek utalnak arra is, hogy a média jogait és függetlenségét tiszteletben kell tartani.
15. bekezdés
Bármiféle kísérlet a közvélemény és annak képviselõinek megtévesztésére tilos! A híreket felhasználás vagy publikáció céljából mindenfajta felszámított díj vagy rejtett jutalom nélkül kell rendelkezésre bocsátani.
16. bekezdés
Ha szükség van az információ terjesztése során valamilyen kezdeményezésre vagy ellenõrzésre, úgy – a jelen szabályzat keretei között – a pr-szakember vásárolhat adásidõt és hirdetési helyet az ezen a területen elfogadott szabályokkal, gyakorlattal, felhasználással összhangban.
A többi szakember felé
17. bekezdés
A public relations szakembernek tartózkodnia kell a társaival szembeni tisztességtelen versenytõl. Nem cselekedhet vagy szólhat olyan módon, mely csökkentheti egy kolléga jó hírét, vagy ronthatja annak üzletmenetét, azonban mindig tiszteletben kell tartania a jele kódex 19. b) bekezdésében foglalt kötelezettségeit.
A szakma felé
18. bekezdés
A public relations szakembernek tartózkodnia kell minden olyan magatartástól, mely rossz hírbe hozná szakmáját.
Különösen nem szabad kárt okoznia Nemzeti Szövetségének, hatékony működésének vagy hírnevének rossz szándékú támadással vagy úgy, hogy bármiféleképpen megszegné annak alkotmányát vagy szabályait.
19. bekezdés
A szakma jó híre minden egyes tagjának felelõssége. A public relations szakember kötelessége nemcsak, hogy õ maga tiszteletben tartsa ezt a kódexet, de egyben
a) hogy segítsen e kódex szélesebben elfogadottá és jobban ismertté és megértetté tételében,
b) hogy jelentse a megfelelõ fegyelmezõ hatóságoknak, ha bármiféle, a kódexet megszegõ vagy a kódex megszegésére gyanút adó cselekményről szerez tudomást és
c) hogy megtegyen minden tõle telhetõt, hogy biztosítsa az illetékes hatóságok odavonatkozó rendelkezéseinek tiszteletben tartását és szankcióinak hatékonnyá tételét. Bármilyen szakember, aki megengedi, hogy ezt a szabályzatot megszegjék, úgy tekinthetõ, mintha ő maga szegte volna meg e törvénykönyvben foglaltakat.